Skip to content
เคล็ดลับหน้าใส

" />
Lifestyle Tips for Acne Removal

ต่อสู้กับรอยหมองคล้าและจุดด่างดา

ไลฟ์สไตล์ที่ยุ่งเหยิงและเคร่งเครียดของคุณอําจเป็นสําเหตุที่ทําให้ผิวดูอ่อนล้ําไม่มีชีวิตชีวําควํามเครียดจะทําให้เกิดรอยคล้ําบริเวณใต้ตําและผิวที่หมองคล้ําแต่เรําก็ไม่จําเป็น“ทนรับสภําพเช่นนี้” เสมอไปแค่คุณเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ที่คุณทําเป็นประจําก็อําจเปลี่ยนผิวคุณให้ดูสว่ํางกระจ่ํางใสและดูเปี่ยมพลังขึ้นได้นี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่อําจช่วยคุณได้:

1. นอนหลับให้เพียงพอ

ขั้นตอนแรกของกํารกําจัดรอยคล้ําใต้ตํานั่นก็คือกํารนอนหลับให้เพียงพอจํานวนชั่วโมงในกํารนอนของคุณคือช่วงเวลําสําคัญของกระบวนกํารฟื้นฟูผิวของคุณเพรําะนี่คือช่วงเวลําที่ผิวสํามํารถผลัดเซลล์ผิวใหม่เองได้และปกป้องผิวจํากสิ่งสกปรกที่ก่อให้เกิดกํารสร้ํางเม็ดสีในผิวชั้นในรวมถึงรอยหมองคล้ําอีกด้วย

2. ทาครีมกันแดดเสมอ

กํารทําครีมกันแดดจะช่วยปกป้องผิวของคุณจํากกํารที่ต้องเผชิญกับอันตรํายจํากรังสี UV ของแสงอําทิตย์แม้ในวันที่ไม่มีแดดรังสีUV ก็ยังสํามํารถแทรกซึมลึกลงไปในชั้นผิวส่วนลึกและสร้ํางควํามเสียหํายให้กับเซลล์ผิวภํายในจนนําไปสู่กํารเกิดจุดด่ํางดําและรอยฝ้ําที่บริเวณผิวภํายนอกรวมถึงสัญญําณแห่งปัญหําผิวอื่นๆเช่นรอยคล้ําเสีย ผิวหยําบกร้ําน หรือที่เรียกว่ําผิวเสื่อมสภําพจํากรังส

ดังนั้นก่อนที่สัญญําณของผิวเสื่อมสภําพจํากรังสีจะปรํากฏขึ้นบริเวณผิวคุณจึงควรปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดเพื่อป้องกันควํามเสียหํายที่อําจเกิดขึ้นภํายในเซลล์ผิวของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดด่ํางดําและผิวเสื่อมสภําพจํากรังสีได้ที่นี่

3. ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า

กํารล้ํางทําควํามสะอําดผิวหน้ําด้วยผลิตภัณฑ์ทําควํามสะอําดผิวที่ดีจะช่วยชําระล้ํางสิ่งสกปรกและเซลล์ผิวที่ตํายแล้วซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งรอยหมองคล้ําออกไปได้อย่ํางหมดจด

พอนด์สเมนไวท์บูสต์สูตรที่มําพร้อมสํารสกัดจํากโสมเกําหลีเปลี่ยนผิวคุณให้ดูกระจ่ํางใสขึ้นอย่ํางมีประสิทธิภําพด้วยกํารลดเลือนจุดด่ํางดําที่เกิดจํากกํารทําร้ํายของรังสีจํากแสงอําทิตย์พร้อมจัดกํารปัญหําสิวและมลพิษที่ตกค้ํางอยู่ในผิวของคุณเม็ดบีดส์ดีฟสครับจะช่วยชําระล้ํางผิวอย่ํางล้ําลึกถึงภํายในพร้อมคืนผิวภํายนอกที่ดูสว่ํางกระจ่ํางใส และเปี่ยมไปด้วยพลัง

นอกจํากไลฟ์สไตล์ที่เคร่งเครียดแล้วนั้นรอยหมองคล้ําอําจเกิดจํากกํารใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่รํายล้อมไปด้วยมลภําวะอีกด้วยอ่ํานเพิ่มเติมเรื่องมลพิษทําร้ํายผิวคุณได้อย่ํางไรหรือเรียนรู้เพิ่มเติมว่ําไลฟ์สไตล์ที่คุณทําเป็นประจําสํามํารถก่อให้เกิดสิวบริเวณใบหน้ําได้อย่ํางไร